Psychológia

  • Author: AkSen o.z.

Domáce násilie

ČO MÔŽE POLÍCIA
Proti násiliu, ktoré páchajú na ženách ich partneri, môže najúčinnejšie zasiahnuť polícia, ktorá je povinná reagovať na každé núdzové volanie o pomoc na linku 158 (resp. 112). Polícia môže vstúpiť do bytu, ak sú ohrozené životy a zdravie, hrozí závažná škoda a vec neznesie odklad. Súhlas násilníka so vstupom do bytu, ktorý vlastní či inak užíva, nie je potrebný. Polícia môže zaistiť osobu, ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje život, zdravie alebo majetok (spočiatku aspoň na 24 hodín) a navrhnúť ďalšie opatrenia. -
Linka na pomoc obetiam domáceho násilia – právne rady, psychologické poradenstvo, sociálna pomoc
http://www.zastavmenasilie.sk/?pomoc_vo_vasom_regione
MAJÁK NÁDEJE (n.o.) - BRATISLAVA
Tel.: 02/52626701, 0911 526 267, 0904 700 866 - všetko nonstop        
Fax:02/52626702
Kontaktná osoba: Mgr. Andrej Poracký                              
Mail: majaknadeje@stonline.sk
Služby: sociálne+právne+psychologické poradenstvo, právna pomoc, podporná skupina, psychoterapia, sociálna asistencia
http://www.pomocobetiam.sk/html/onas.htm
LINKA POMOCI OBETIAM
0850 111 321
prístupná z celého územia SR na zvýhodnenom čísle (volajúci platí polovicu miestneho hovorného),
informuje o službách pre obete a prístupe k nim v pracovných dňoch 10:00- 14:00, inak záznamník s možnosťou spätného zavolania

sídlo linky: Cintorínska 3
poštová adresa: P.O.BOX 83, 820 05 Bratislava 25
telefón, fax: 02 5263 2494
mobil:0944 254 459
e-mail: linka@pomocobetiam.sk
kontakt: Táňa Tureková

Poradňa PON BRATISLAVA
Špecializované poradenstvo:
pondelok a štvrtok 14:00 - 18:00
Konzultácie aj bez objednania:
pondelok až piatok 10:00 - 14:00
sídlo poradne: Cintorínska 3
poštová adresa: P.O.BOX 83, 820 05 Bratislava 25
telefón, fax: 02 5263 2495
e-mail: bratislava@pomocobetiam.sk
koordinátorka: Táňa Tureková

2.  ak páchateľ naplní svojim  konaním naplní zanky skutkovej podstaty TČ uvedeného v  TZ 300/2005—trestnoprávne konanie
§ 139
Chránená osoba

(1) Chránenou osobou sa rozumie

a) dieťa,
b) tehotná žena,
c) blízka osoba,
d) odkázaná osoba,
e) osoba vyššieho veku,
f) chorá osoba,
g) osoba požívajúca ochranu podľa medzinárodného práva,
h) verejný činiteľ alebo osoba, ktorá plní svoje povinnosti uložené na základe zákona, alebo
i) svedok, znalec, tlmočník alebo prekladateľ.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak trestný čin nebol spáchaný v súvislosti s postavením, stavom alebo vekom chránenej osoby.
§ 208
Týranie blízkej osoby a zverenej osoby

(1) Kto týra blízku osobu alebo osobu, ktorá je v jeho starostlivosti alebo výchove, spôsobujúc jej fyzické utrpenie alebo psychické utrpenie

a) bitím, kopaním, údermi, spôsobením rán a popálenín rôzneho druhu, ponižovaním, pohŕdavým zaobchádzaním, neustálym sledovaním, vyhrážaním, vyvolávaním strachu alebo stresu, násilnou izoláciou, citovým vydieraním alebo iným správaním, ktoré ohrozuje jej fyzické alebo psychické zdravie alebo obmedzuje jej bezpečnosť,
b) bezdôvodným odopieraním stravy, oddychu alebo spánku alebo odopieraním nevyhnutnej osobnej starostlivosti, ošatenia, hygieny, zdravotnej starostlivosti, bývania, výchovy alebo vzdelávania,
c) nútením k žobrote alebo k opakovanému vykonávaniu činnosti vyžadujúcej jej neúmernú fyzickú záťaž alebo psychickú záťaž vzhľadom na jej vek alebo zdravotný stav alebo spôsobilej poškodiť jej zdravie,
d) vystavovaním vplyvu látok spôsobilých poškodiť jej zdravie, alebo
e) neodôvodneným obmedzovaním v prístupe k majetku, ktorý má právo užívať,
potrestá sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.

(2) Odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b) z osobitného motívu,
c) hoci bol v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch za taký čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený, alebo
d) závažnejším spôsobom konania.

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb.