AkSen - aktívny senior, o.z. je komunitná a informačná platforma, ktorá sa usiluje o aktivizáciu seniorov, ich spoločenskú integráciu a prepojenia. Zároveň sa snaží pomáhať sociálne slabším seniorom. AkSen pôsobí na slovenskom trhu od roku 2009.
 
AkSen vo svojich začiatkoch pôsobil ako on-line expertízne poradenské centrum pre seniorov. Postupne vznikla potreba osobných kontaktov a stretávania sa. Prvé komunitné centrum s pravidelnými týždennými aktivitami vzniklo v Piešťanoch, kde je centrála slovenského AkSenu. Postupne vznikali ďalšie centrá na Slovensku. Vzhľadom na záujem seniorov, rozšíril AkSen koncom roka 2013 svoju činnosť aj do Českej republiky.
 
Zakladateľkou organizácie je Lucia Desmarquest, ktorá do projektu postupne zapojila celú svoju rodinu, priateľov a známych, čo viedlo k vytvoreniu tímu zloženého z troch generácií. Tento aspekt vnáša do organizácie dynamiku a inovatívnosť. Bohatý program spoločenských, vzdelávacích, športových a kultúrnych podujatí prilákal do AkSenu mnoho ľudí vo veku 50+, ktorí pochopili, že aj život v seniorskom veku môže byť plnohodnotný a zmysluplný. Spoločné aktivity nedovolia seniorom cítiť sa osamelo a sú výbornou prevenciou fyzických i psychických problémov.

 

Okrem programu vlastných aktivít, ktorý sčasti tvoria samotní členovia, informuje AkSen svojich členov prostredníctvom webu a facebookoového profilu o aktivitách organizovaných inými organizáciami. Členovia tímu AkSen pracujú postupne na rozširovaní ďalších služieb a poradenstva.

 

Poslaním združenia je:

 • presadzovať záujmy seniorov,
 • zvyšovať povedomie o význame aktivít pre seniorov a ich aktívnej roli v spoločnosti,
 • byť poradenským centrom na zlepšenie orientácie a samostatnosti seniorov vo vybraných oblastiach (bývanie, financie, zdravie, trh práce, spoločnosť),
 • zlepšovať integráciu seniorov do spoločnosti a medzigeneračnú komunikáciu,
 • umožňovať ďalšie vzdelávanie seniorov a konkrétne využitie ich životných skúseností,
 • poskytovať, organizovať a sprostredkovávať podujatia a služby pre seniorov a poskytované seniormi; samostatne i v spolupráci s partnermi,
 • charitatívna pomoc rôzneho druhu pre sociálne slabších a postihnutých seniorov.
 
Ciele združenia:
 
Vytvárať podmienky pre výmenu skúseností a informácií v oblasti aktivít pre seniorov, ako aj pre realizáciu nasledovných aktivít:
 • charitatívnych,
 • vzdelávacích, 
 • kultúrnych, 
 • organizácia zábavných podujatí a akcií pre seniorov,
 • v oblasti cestovného ruchu, 
 • športových,
 • zdravotníckych, 
 • komunikačných, 
 • sprostredkovania práce pre seniorov a podpora ich zapojenia sa do pracovného   procesu,
 • rekvalifikácia seniorov,
 • organizácia a sprostredkovanie rôznych služieb a pomocných prác pre seniorov,
 • podpora a informácie ohľadom bývania pre seniorov, 
 • informácie a poradenstvo o domoch dôchodcov a spolupráca s nimi,
 • finančné poradenstvo pre prípravu seniorov na aktívny dôchodok a jeho realizáciu,
 • iniciovanie seniorov do sveta informatiky,
 • sprostredkovanie kontaktov medzi seniormi.

Ďalšie aktivity týkajúce sa aktívneho života seniorov:

 • organizovať odborné podujatia, ako sú školenia, konferencie, semináre, workshopy a tým prispievať k riešeniu aktuálnych problémov v oblasti seniorov,
 • nadväzovanie kontaktov a spolupráce so združeniami, nadáciami alebo právnickými osobami podobného zamerania v tuzemsku a zahraničí,
 • predkladať návrhy a spolupracovať s kompetentnými orgánmi pri legislatívnych zmenách a opatreniach v oblasti aktivít pre seniorov a ich podpory,
 • vytvárať kvalitné organizačné, sprostredkovateľské a poradenské služby vo všetkých oblastiach týkajúcich sa seniorov,
 • vytvárať podmienky pre participáciu na činnosti združenia pre firmy, ktoré poskytujú poradenské a vzdelávacie služby v oblasti rozvoja zamestnanosti seniorov, alebo na ich realizácii,
 • na zabezpečenie, podporu a rozvoj poslania a cieľov združenia realizovať propagačnú činnosť.