Vzdelávanie

  • Autor: AkSen o.z.

Edukácia seniorov

Vzdelanie je jednou z najvýznamnejších aktivít v živote každého jedinca. Význam vzdelania sa v jednotlivých obdobiach života mení. Najskôr sa vzdelávaním sleduje získanie gramotnosti a potrebných poznatkov na ďalšie vzdelávanie. Postupne sa vyžaduje inovácia vzdelania, získavanie nových potrebných informácii počas celého produktívneho obdobia. V seniorskom veku je vzdelanie už len vecou osobného záujmu a dostupných prostriedkov. Edukatívne aktivity v tejto etape majú niekoľko funkcii. Edukácia neznamená len získavanie nových poznatkov, ale aj získavanie nových kontaktov, nadväzovanie nových priateľstiev a prekonávanie pocitu osamelosti.  Vzdelávanie, získavanie nových informácií, nadobúdanie nových zručnosti rozvíja osobnosť človeka. Vďaka takýmto aktivitám sa človek pozitívne naladí v otázke budúcnosti, udržiava sa fyzicky aj psychicky v dobrom stave, zostávajú aj v staršom veku v aktívnej komunikácii s celou spoločnosťou, prispievajú k začleňovaniu sa do spoločnosti a podieľa sa aj na medzigeneračnom porozumení.

Vzdelávanie starších ľudí je prostriedkom vďaka ktorému môžu seniori oddialiť starnutie. Napriek tomu, že edukácia v staršom veku je zložitejšia ako v mladšom, je aj v tomto veku prínosom. Dôležité je si uvedomiť, že vzdelanie je dobrovoľné a v staršom veku je dominantná logická pamäť. Nemôže zabúdať, že starší ľudia potrebujú dlhší čas na učenie, a preto je potrebné rešpektovať ich zvolené tempo.
V rámci Európy a Slovenska rozoznávame niekoľko typov vzdelávacích programov a preojektov. V zahraničí sú rozšírené popri riadnom štúdiu na univerzitách, rôzne druhy sezónnych vzdelávacích kurzov, rôzne programy. Rozšírené sú aj poznávacie zájazdy seniorov  so vzdelávacím charakterom zamerané na históriu, prírodné krásy. U nás sa sústreďujú vzdelávacie programy do nasledujúcich typov:
Univerzity tretieho veku (UTV) – ktorá je najznámejšou edukatívnou možnosťou pre starých ľudí. Prvá Univerzita tretieho veku bola založená v Toulouse vo Francúzsku v roku 1973 Pierom Vellasom. . Myšlienka sa veľmi rýchlo rozšírila a v roku 1975 vznikla Medzinárodná asociácia Univerzít tretieho veku. Prvá Univerzita na Slovensku vznikla na Univerzite Komenského v Bratislave roku 1990. Dnes je na Slovensku z celkového počtu 920 tisíc dôchodcov zapojených do ďalšieho vzdelávania na UTV 6205 starších študentov. Seniori majú možnosť vybrať si vzdelávanie na 13 UTV a vzdelávacie cykly trvajú obvykle 4-6 semestrov na úrovni práce vysokej školy. Spojenie tretí vek sa používa ako spoločný názov pre životné obdobie po 60 roku veku človeka. Termín vychádza z členenia ľudského obdobia na 3 životné etapy – detstvo a mladosť, dospelosť a staroba. Tretí vek je obdobie kedy život človeka nadobúda iné parametre, orientáciu v dôsledku odchodu do dôchodku.
Akadémie tretieho veku – ide o formu združovania seniorov, ktorých základná orientácia je vzdelávacia. Vzdelávacie cykly sú 1 a viacsemestrálne, ale i krátkodobé cykly k aktuálnym otázkam. Taktiež vychádzajú v ústrety individuálnym záľubám účastníkov.
Kluby dôchodcov – vytvárajú priestor pre stretávanie sa seniorov, vyplnenie voľného času, na styk rovnako starých ľudí, ktorých spájajú spoločné záujmy. Ide o vzdelávacie aktivity, návštevy kultúrnych podujatí, nacvičovanie rôznych scénok, besedy, ručné práce alebo poznávacie zájazdy.
Seniorské centrá – vytvárajú podmienky na využitie potenciálu v bežných podmienkach a v prospech spoločnosti, ďalej sprostredkovávajú vedomosti a zručnosti tým, ktorí to potrebujú. Môže ísť o kurzy, prednášky, semináre alebo poradenstvo v krízových životných situáciách.