Slovenská Alzheimerova spoločnosť

Slovenská Alzheimerova spoločnosť sa venuje pomoci ľuďom s Alzheimerovou chorobou v SR s cieľom presadzovať ich práva a potreby a tak prispieť k vytvoreniu podmienok pre ich dôstojný život.
Spája ľudí s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou a ich rodiny, ako aj odborných pracovníkov pracujúcich vo výskume, prevencii, diagnostike a terapii ako aj priateľov spoločnosti, ktorým nie je ľahostajný život ľudí s týmto ochorením.
AkSen o.z. sa stal Informačným bodom pre rodiny ľudí s Alzheimerovou chorobou a chce sa stať Kontaktným bodom a miestom pre účel poskytovania pomoci rodinám a byť tak partnerom SAS.
Pani riaditeľka Ing. Darina Grniaková informovala účstníkov Seminárao ACH  organizovaného AkSen o.z. v Piešťanoch o činnosti SAS a o možnostiach pomoci rodinám s ACH.
Ďakujeme!

www.alzheimer.sk/slovenska-alzheimerova-spolocnost.aspx

Bratislavský kraj