Financie

  • Author: AkSen o.z.

Fondy

Fondy sú portfóliá rôznych cenných papierov a iných investícií, ktoré spravujú špecializované spoločnosti (Fund Manager). Zloženie fondu môže byť veľmi rozdielne, najčastejšie sa stretávame s:

  • Čisto akciovými fondami, ktoré investujú do určitého počtu akcií
  • Fondy obligácií, ktoré investujú iba do obligácií
  • Zmiešané fodny, ktoré investujú do akcií a obligácií v určitom pomere.
  • Iné fondy, napríklad Private Equity Fonds, Hedge Funds, Fund of Hedge Funds. (neskôr pridám popis)

Zloženie fondu sa časom može meniť, manažér fondu spravidla mení zloženie portfólia podľa toho, ktoré cenné papiere a iné investície považuje momentálne za najvýhodnejšie.
Od zloženia fondu závisí aj jeho výnos a riziko. Čím väčší podiel akcií, tým musíme počítať s vyššou volatilitou výnosu. Je dôležité poznať zloženie fondu a sledovať aj zmeny zloženia počas celej doby investície.