Financie

 • Author: AkSen o.z.

Štátne príspevky pre občanov s ŤZP - všeobecné informácie

Ilustračný obrázok

 

Základné informácie o poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

V zmysle zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP) znamená zmiernenie, alebo prekonanie sociálnych dôsledkov ŤZP poskytnutím finančných prostriedkov, alebo sociálnych služieb v súvislosti s inými predpismi napr. Zákon o sociálnych službách
 • jedná sa zväčša o kompenzáciu pomocou financií a realizáciu posudkovej činnosti
 • peňažné prostriedky vypláca Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR)
 • ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50%

Peňažné príspevky na kompenzáciu

 1. peňažný príspevok na osobnú asistenciu
 2. peňažný príspevok na kúpu pomôcky
 3. peňažný príspevok na výcvik využívania pomôcky
 4. peňažný príspevok na úpravu pomôcky
 5. peňažný príspevok na opravu pomôcky
 6. peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
 7. peňažný príspevok a kúpu osobného motorového vozidla
 8. peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla
 9. peňažný príspevok na prepravu
 10. peňažný príspevok na úpravu bytu
 11. peňažný príspevok na úpravu rodinného domu
 12. peňažný príspevok na úpravu garáže
 13. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
 14. peňažný príspevok na opatrovanie

Lekárska a sociálna posudková činnosť:

 1. na účely preukazu pre osobu ŤZP
 2. na účely parkovacieho preukazu pre osobu ŤZP
 3. na účely kompenzácie
 4. posudzuje sa zdravotný stav, miera funkčnej poruchy, sociálne dôsledky ŤZP,
 5. lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár príslušného ÚPSVaR
 6. sociálnu posudkovú činnosť vykonáva príslušný sociálny pracovník

Všeobecné podmienky poskytnutia peňažného príspevku na kompenzáciu ŤZP:

 1. posúdenie občana ako občana s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaného na konkrétnu kompenzáciu
 2. podanie žiadosti so všetkými potrebnými dokladmi
 3. vyhlásenie o tom, že osoba s ŤZP nevlastní majetok vyšší ako 39 833€

Tlačivá potrebné pre podanie žiadosti:

- tlačivá sú bezplatne dostupné na ÚPSVaR a taktiež na internete www.upsvar.sk

1. Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov 

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/Ziadost_o_PP_na_K.pdf

2. Vyhlásenie o majetku 

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/Vyhlasenie_o_majetku.pdf

3. Potvrdenie o podaní daňového priznania 

http://www.upsvar.sk/buxus/docs//SSVaR/tlaciva/potvrdenie_o_podani_danoveho_priznania.pdf

4. Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie pre žiadateľa, ktorý nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia 

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/Ziadost_o_PP_na_O_c._2.pdf

5. Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie pre žiadateľa, ktorý poberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia 

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/Ziadost_o_PP_na_O_c.1.pdf

Formy poberania peňažných príspevkov:

 • peňažné príspevky sú jednorazové alebo opakované ( vyplácané mesačne)

Zasielanie:

 1. poštovou poukážkou – preberanie na Pošte ( automatická forma v prípade, že nie je požiadané o inú formu)
 2. bankový účet – je potrebné písomne požiadať ÚPSVaR a uviesť číslo bankového účtu