Poslanie a ciele združenia

Poslaním združenia je:
  • presadzovať záujmy seniorov,
  • zvyšovať povedomie o význame aktivít pre seniorov a ich aktívnej roli v spoločnosti,

Oficiálne údaje

AkSen – aktívny senior je občianske združenie, ktoré môže v právnych vzťahoch vystupovať aj pod skráteným názvom AkSen o.z..
Združenie je samostatným, nepolitickým, neziskovým a dobrovoľným záujmovým združením fyzických a právnických osôb. 
 

Základné údaje organizácie:

Názov:     AkSen-aktívny senior o.z.   (skrátene AkSen o.z.)

sídlo organizácie:  Vážska 3576/18, 921 01 Piešťany

IČO:        42 173 230

Nie sme platca DPH.

IBAN: SK51 5600 0000 0048 2515 0001

Prima Banka Slovensko

Sídlo centrály AkSen:    Piešťany,  Sládkovičova ul. č. 11, PSČ 921 01
 
kontakt:   aksen@aksen.sk

Výpis z registra MV SR o registrácii občianskeho združenia AkSen-aktívny senior o.z. podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov 7.10.2009 je pod č. VVS/1-900/90- 34366.

Výkonnou riaditeľkou združenia je Jarmila Staneková, Mgr.

Kontakt: jstanekova@aksen.sk

Pozrite si stanovy občianskeho združenia AkSen v prílohe.

SME PRIJÍMATEĽOM 2%

Tlačivá pre rok 2019 (dane za rok 2018) pre zamestnancov uvedieme na stránke AkSen po zverejnení na portáli Finančnej správy Daňového riaditeľstva SR.AkSen tím