Financie

 • Autor: AkSen o.z.

Peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP - poradňa

Ilustračný obrázok

 

“ Matke sa náhle zhoršil zdravotný stav po úraze nohy. Pohybovať sa dokáže už len za pomoci fracúzskych barlí. Počas pobytu v nemocnici jej bola diagnostikovaná aj cukrovka a musí držať prísnu diétu.  Matka býva v spoločnej domácnosti s otcom a obaja poberajú starobný dôchodok. “

Poradňa:

 • odporučila by som obrátiť sa na miestne príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, konkrétne odbor sociálnych vecí a rodiny – oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a

požiadať o peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov:

 1. na diétne stravovanie
 2. súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
 3. súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a nebytového zariadenia

Postup žiadateľa:

 • vyplniť Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov, kde sa vyznačia všetky žiadané príspevky,  ( v žiadosti sa uvádzajú osobné údaje žiadateľa ako aj spoločne posudzovanej osoby čo je v tomto prípade manžel žiadateľky), vypisujú sa údaje o príjmoch ako aj hlavný dôvod podania žiadosti – napr. pri dodržiavaní šeciálnej diéty vznikajú zvýšené výdavky…
 • vyplniť tlačivo Vyhlásenie o majetku, ktorého podpis je potrebné úradne overiť, túto službu poskytujú notáry za poplatok a taktiež matriky kde je overenie bez poplatku, kedže ide na sociálne účely
 • v tomto prípade žiadateľ aj spoločne posudzovaná osoba (obaja manželia) sú poberateľmi starobného dôchodku, je preto potrebné doložiť ku žiadosti potvrdenia zo Sociálnej poisťovne o poberaní dávok za predchádzajúce obdobie v tomto prípade za rok 2013 – toto tlačivo vydáva Sociálna poisťovňa a obsahuje celý prehľad dávok za rok
 • vyplniť Lekársky nález na účely konania vo veciach kompenzácie, preukazu a parkovacieho preukazu – toto tlačivo vyplňuje obvodný lekár a dokladajú sa k nemu aktuálne lekárske nálezy ( nie staršie ako 6 mesiacov) od odborných lekárov, ktoré súvisia s oblasťou ktorá má byť kompenzovaná

Po podaní  žiadosti začína ÚPSVaR plynúť zákonné lehoty na vybavenie žiadosti.

Na vypracovanie Komplexného posudku v tomto prípade je lehota 60 dní a následne na vypracovanie rozhodnutia 30 dní od vyhotovenia komplexného posudku.

 • v rámci posudkovej činnosti, posudkový lekár posudzuje aktuálne lekárske nálezy, no je možné, že si vyžiada doplnenie lekárskych nálezov, prípadne osobné stretnutie na ktoré je žiadateľ pozývaný.
 • Komplexný posudok obsahuje vyjadrenie o miere funkčnej poruchy v % ( táto výška môže byť odlišná od Sociálnej poisťovne), ako aj návrh všetkých druhov peňažných príspevkov na kompenzáciu o ktoré nemuselo byť žiadané, je možné o ne dodatočne požiadať. V prípade že je potrebné, stanovuje sa aj termín opätovného posúdenia zdravotného stavu

V prípade priznania žiadaného príspevku sa výplata začne realizovať až od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Výšky žiadaných príspevkov v tomto prípade sú vypočítané z výšky aktuálne platného životného minima  - k 1.7.2013 198,09

1. na diétne stravovanie

    I. stupeň 18,56% = 36,77€ 

    II. stupeň 9,28%   = 18,39€ 

    III. stupeň 5,57%   = 11,04€

2. súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla  16,70 % = 33,09€ 

3. súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a nebytového zariadenia 9,28% = 18,39€

Záver :

     Vašej matke ÚPSVaR  žiaľ nepomôže pri zlepšení zdravotného stavu, môže jej však finančne kompenzovať dôsledky ŤZP. Okrem toho, že jej mesačný rozpočet bude lepší o 88,25€ ( v prípade že pri diétnom stravovaní bude posúdný I. stupeň) môže využiť výhody spojené s vlastnením Preukazu ŤZP alebo tiež Parkovacím preukazom.

     Peňažný príspevok súvisiaci s “prevádzkou osobného motorového vozidla” je možné zameniť za príspevok na “prepravu”, ktorý sa odporúča najmä pri prepravovaní sa pomocou taxi služby – v tomto prípade je však povinnosť mesačne predkladať doklady o výdavkoch na prepravu. Tieto výdavky sú potom percentuálne preplácané spätne až do výšky 51,02% životného minima = 101,07€

      Predpokladám poberanie liekov, preto by som odporučila návštevu príslušnej zdravotnej poisťovne a získanie informácií o finančných možnostiach pri užívaní jednotlivých liekov ( niektoré zdravotné poisťovne riešia aj finančné úľavy svojich poistencov.)

Tieto informácie sú len všeobecné a slúžia pre pomoc občanom pri orientovaní sa v príslušnej legislatíve , nevyhnutná je konzultácia s príslušným Úradom práce sociálnych vecí a rodiny vzhľadom na individuálnosť prípadov.

V prípade potreby doplňujúcich informácií alebo otázok rada pomôžem. 

Mgr. Lucia Barborášová


Kommentare

erinka2812

Dobrý deň.
Potrebujem poradiť,či je možné súčasne poberať príspevok na prepravu a príspevok na benzín.
Ďakujem.