Poslaním združenia je:
 • presadzovať záujmy seniorov,
 • zvyšovať povedomie o význame aktivít pre seniorov a ich aktívnej roli v spoločnosti,
 • byť poradenským centrom na zlepšenie orientácie a samostatnosti seniorov vo vybraných oblastiach (bývanie, financie, zdravie, trh práce, spoločnosť),
 • zlepšovať integráciu seniorov do spoločnosti a medzigeneračnú komunikáciu,
 • umožňovať ďalšie vzdelávanie seniorov a konkrétne využitie ich životných skúseností,
 • poskytovať, organizovať a sprostredkovávať podujatia a služby pre seniorov a poskytované seniormi; samostatne i v spolupráci s partnermi,
 • charitatívna pomoc rôzneho druhu pre sociálne slabších a postihnutých seniorov.
 
Ciele združenia:
 
Vytvárať podmienky pre výmenu skúseností a informácií v oblasti aktivít pre seniorov, ako aj pre realizáciu nasledovných aktivít:
 • charitatívnych,
 • vzdelávacích, 
 • kultúrnych, 
 • organizácia zábavných podujatí a akcií pre seniorov,
 • v oblasti cestovného ruchu, 
 • športových,
 • zdravotníckych, 
 • komunikačných, 
 • sprostredkovania práce pre seniorov a podpora ich zapojenia sa do pracovného   procesu,
 • rekvalifikácia seniorov,
 • organizácia a sprostredkovanie rôznych služieb a pomocných prác pre seniorov,
 • podpora a informácie ohľadom bývania pre seniorov, 
 • informácie a poradenstvo o domoch dôchodcov a spolupráca s nimi,
 • finančné poradenstvo pre prípravu seniorov na aktívny dôchodok a jeho realizáciu,
 • iniciovanie seniorov do sveta informatiky,
 • sprostredkovanie kontaktov medzi seniormi.

Ďalšie aktivity týkajúce sa aktívneho života seniorov:

 • organizovať odborné podujatia, ako sú školenia, konferencie, semináre, workshopy a tým prispievať k riešeniu aktuálnych problémov v oblasti seniorov,
 • nadväzovanie kontaktov a spolupráce so združeniami, nadáciami alebo právnickými osobami podobného zamerania v tuzemsku a zahraničí,
 • predkladať návrhy a spolupracovať s kompetentnými orgánmi pri legislatívnych zmenách a opatreniach v oblasti aktivít pre seniorov a ich podpory,
 • vytvárať kvalitné organizačné, sprostredkovateľské a poradenské služby vo všetkých oblastiach týkajúcich sa seniorov,
 • vytvárať podmienky pre participáciu na činnosti združenia pre firmy, ktoré poskytujú poradenské a vzdelávacie služby v oblasti rozvoja zamestnanosti seniorov, alebo na ich realizácii,
 • na zabezpečenie, podporu a rozvoj poslania a cieľov združenia realizovať propagačnú činnosť.